bukka.pl - Regulamin

Regulamin

I Preambuła i definicje

§1.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z bukka.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki użytkowników bukka.pl.

§2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w bukka.pl prawa i obowiązki Asistapp oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Asistapp z tytułu świadczenia usług,

2) Asistapp - należy przez to rozumieć Asistapp Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (kod pocztowy 35-001 Rzeszów) przy ul. Piłsudskiego 32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 535057, NIP 5170368227, o kapitale zakładowym w wysokości 192.200 PLN (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych). Asistapp jest usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3) bukka.pl - portal internetowy udostępniany przez Asistapp pod aktualnym adresem www.bukka.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi. O ile Asistapp udostępnia bukka.pl poprzez aplikacje instalowane na urządzeniach elektronicznych, w tym urządzeniach mobilnych, przez bukka.pl należy rozumieć również portal bukka.pl udostępniany poprzez te aplikacje, z zastrzeżeniem ewentualnych różnic co do treści, rodzaju i zakresu świadczonych usług w stosunku do wersji podstawowej portalu bukka.pl.

4) Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Asistapp w ramach bukka.pl,

5) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która korzysta z bukka.pl w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

II Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§3.

Osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być Użytkownikiem bukka.pl, o ile uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego.

§4.

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych przez Asistapp w ramach bukka.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się do bukka.pl

2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego konta Użytkownika lub zawiadomienia Asistapp o cofnięciu zgody.

§5.

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w momencie przejścia procedury rejestracyjnej w bukka.pl oraz akceptacji postanowień Regulaminu.

2. Asistapp uprawnione jest do wypowiedzenia umowy świadczenia usług z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia korzystania z usług Asistapp w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

§6.

Asistapp zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z bukka.pl, gdy:

1. Użytkownik działa niezgodnie z Regulaminem lub postanowieniami obowiązującego prawa;

2. Nazwa lub dane Użytkownika naruszają prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, są niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym np. zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe;

3. Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§7.

Dostęp do usług bukka.pl jest bezpłatny.

§8.

Użytkownik udziela Asistapp prawa do wyświetlania mu reklam lub kierowania do niego komunikacji związanej z usługami świadczonymi przez Asistapp lub jego partnerów lub zachęcającym go do rozpoczęcia skorzystania z takich usług, pod warunkiem udzielenia zgody. Zgoda może zostać udzielona również w trakcie korzystania z usług Klienta.

§9.

1. bukka.pl jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi. Aby korzystać z Asistapp niezbędne jest urządzenie posiadające przeglądarkę internetową oraz dostęp do sieci Internet.

2. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z bukka.pl poprzez aplikacje instalowane na urządzeniach elektronicznych, w tym urządzeniach mobilnych, bukka.pl jest kompatybilny z tymi wersjami urządzeń i zainstalowanych na nich systemów operacyjnych jakie wskazane są w opisie konkretnej aplikacji dostępnej za pośrednictwem bukka.pl lub sklepów z aplikacjami dostawców sprzętu mobilnego, operatora telekomunikacyjnego lub innego, w przypadku gdy aplikacja bukka.pl będzie tam dostępna.

§10.

1. Usługi świadczone są między innymi poprzez udzielenie dostępu do bukka.pl umożliwiającego nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Klientem w celu umówienia wizyty Użytkownika u Klienta. Za pośrednictwem Asistapp Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji czasu wykonania usług u Klientów. Czas wykonania usługi może być zależny od rodzaju wybranej usługi.

2. Asistapp udostępnia bukka.pl w celu umożliwienia nawiązania kontaktu oraz zawierania umów o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a Klientem. Asistapp w żadnym wypadku nie jest stroną tych umów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników za należyte wykonanie umowy przez Klienta, jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za dokonanie płatności za usługę przez Użytkownika.

III Rejestracja

§13.

Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem www.bukka.pl lub adresem będącym jego kontynuacją lub następcą.

§14.

Wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, hasła oraz numeru telefonu za pomocą którego nastąpi weryfikacja Użytkownika. Dane należy wprowadzać w polach do tego przeznaczonych. W przypadku usunięcia tych danych Użytkownik traci możliwość korzystania z bukka.pl

§15.

Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania swoich danych w bukka.pl

§16.

Zrealizowanie procedury rejestracji w bukka.pl, możliwe jest wobec Użytkownika, który:

1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,

2) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§17.

Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego konta przez danego Użytkownika na bukka.pl.

§18.

Zabrania się udostępniania swojej nazwy Użytkownika lub hasła innym osobom i podmiotom.

§19.

Zabrania się korzystania z bukka.pl poprzez użycie nazwy Użytkownika i hasła innego Użytkownika.

IV Dane osobowe i polityka prywatności

§20.

Asistapp przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) oraz w zgodzie z Polityką Ochrony Prywatności Asistapp, w tym w szczególności w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia danych

§21.

Polityka Ochrony Prywatności stanowi Załącznik do Regulaminu.

§22.

Asistapp przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w bukka.pl.

§23.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

§24.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Asistapp Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, (kod pocztowy 35-001 Rzeszów) przy ul. Piłsudskiego 32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 535057, NIP 5170368227, o kapitale zakładowym w wysokości 192.000 PLN (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) lub Klient z usług którego Użytkownik ma zamiar skorzystać.

V Korzystanie z usług Asistapp świadczonych w ramach bukka.pl

§25.

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie bukka.pl. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§26.

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie bukka.pl oraz od korzystania z usług bukka.pl w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

2) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i Regulaminu.

§27.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe wiadomości od Asistapp, w tym w szczególności powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce bukka.pl, przerwach technicznych w działaniu bukka.pl, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach bukka.pl, komunikacji marketingowej Asistapp lub partnerów Asistapp.

VI Reklamacje

§28.

Zakłócenia w funkcjonowaniu bukka.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach bukka.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do pomocy Asistapp.

§29.

Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Asistapp w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§30.

Asistapp zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu usług świadczonych przez Asistapp lub serwisu bukka.pl.

VII Przepisy przejściowe i końcowe

§31.

Asistapp zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Asistapp powiadomi Użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adres elektroniczny podany przy rejestracji lub wyświetlając mu stosowny komunikat w trakcie procesu logowania do Asistapp. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.


Polityka Ochrony Prywatności

Zasady podstawowe

Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników bukka.pl. Asistapp, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej Spółce danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych bukka.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Dane Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Asistapp lub Klientów na potrzeby realizacji umowy o świadczenie usług droga elektroniczną lub w związku ze świadczeniem przez Klienta usług, a także przez Asistapp i jej partnerów lub Klientów na potrzeby komunikacji marketingowej.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Asistapp wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Dane wymagane podczas rejestracji:

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (login), hasła.

Dane osobowe

Asistapp Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (kod pocztowy 35-001 Rzeszów) przy ul. Piłsudskiego 32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 535057, NIP 5170368227, o kapitale zakładowym w wysokości 192.000 PLN (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych). Asistapp jest usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Asistapp przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Asistapp przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym bukka.pl, w tym w celach statystycznych, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Asistapp i jej partnerów w celach marketingowych.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z późn. zmianami) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Asistapp (administratora danych). Klienci tworzą swoje bazy danych Klientów których przetwarzającym może być Asistapp.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

Użytkownik oświadcza, że przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w bukka.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Asistapp może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Asistapp w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Asistapp może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Asistapp jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

Informacje wysyłane do Użytkownika

Asistapp zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w bukka.pl. Asistapp może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do komunikatów przychodzących i wychodzących z konta Użytkownika.

Cookies

1. W związku z udostępnianiem zawartości bukka.pl, stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości bukka.pl do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z bukka.pl; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika bukka.pl a także wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy bukka.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji Użytkownika bukka.pl (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie bukka.pl ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania Użytkownikom ofert oraz treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach bukka.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach bukka.pl

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych bukka.pl,

d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom ofert i treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich oczekiwań i zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy bukka.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika bukka.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z niektórych usług w ramach bukka.pl. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w bukka.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika bukka.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Asistapp reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.