bukka.pl - Regulamin

Regulamin

I Preambuła i definicje

§1.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z bukka.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki użytkowników bukka.pl.

§2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w bukka.pl prawa i obowiązki Asistapp oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Asistapp z tytułu świadczenia usług,

2) Asistapp - należy przez to rozumieć Asistapp Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (kod pocztowy 35-001 Rzeszów) przy ul. Piłsudskiego 32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 535057, NIP 5170368227, o kapitale zakładowym w wysokości 192.200 PLN (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych). Asistapp jest usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3) bukka.pl - portal internetowy udostępniany przez Asistapp pod aktualnym adresem www.bukka.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi. O ile Asistapp udostępnia bukka.pl poprzez aplikacje instalowane na urządzeniach elektronicznych, w tym urządzeniach mobilnych, przez bukka.pl należy rozumieć również portal bukka.pl udostępniany poprzez te aplikacje, z zastrzeżeniem ewentualnych różnic co do treści, rodzaju i zakresu świadczonych usług w stosunku do wersji podstawowej portalu bukka.pl.

4) Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Asistapp w ramach bukka.pl,

5) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która korzysta z bukka.pl w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

II Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§3.

Osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być Użytkownikiem bukka.pl, o ile uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego.

§4.

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych przez Asistapp w ramach bukka.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się do bukka.pl

2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego konta Użytkownika lub zawiadomienia Asistapp o cofnięciu zgody.

§5.

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w momencie przejścia procedury rejestracyjnej w bukka.pl oraz akceptacji postanowień Regulaminu.

2. Asistapp uprawnione jest do wypowiedzenia umowy świadczenia usług z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia korzystania z usług Asistapp w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

§6.

Asistapp zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z bukka.pl, gdy:

1. Użytkownik działa niezgodnie z Regulaminem lub postanowieniami obowiązującego prawa.

2. Nazwa lub dane Użytkownika naruszają prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, są niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym np. zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe.

3. Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§7.

Dostęp do usług bukka.pl jest bezpłatny.

§8.

Użytkownik udziela Asistapp prawa do wysyłania mu reklam lub kierowania do niego komunikacji związanej z usługami świadczonymi przez Asistapp lub jego partnerów lub zachęcającym go do rozpoczęcia skorzystania z takich usług, pod warunkiem udzielenia zgody. Zgoda może zostać udzielona również w trakcie korzystania z usług Klienta.

§9.

1. bukka.pl jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi. Aby korzystać z Asistapp niezbędne jest urządzenie posiadające przeglądarkę internetową oraz dostęp do sieci Internet.

2. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z bukka.pl poprzez aplikacje instalowane na urządzeniach elektronicznych, w tym urządzeniach mobilnych, bukka.pl jest kompatybilny z tymi wersjami urządzeń i zainstalowanych na nich systemów operacyjnych jakie wskazane są w opisie konkretnej aplikacji dostępnej za pośrednictwem bukka.pl lub sklepów z aplikacjami dostawców sprzętu mobilnego, operatora telekomunikacyjnego lub innego, w przypadku gdy aplikacja bukka.pl będzie tam dostępna.

§10.

1. Usługi świadczone są między innymi poprzez udzielenie dostępu do bukka.pl umożliwiającego nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Klientem w celu umówienia wizyty Użytkownika u Klienta. Za pośrednictwem Asistapp Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji czasu wykonania usług u Klientów. Czas wykonania usługi może być zależny od rodzaju wybranej usługi.

2. Asistapp udostępnia bukka.pl w celu umożliwienia nawiązania kontaktu oraz zawierania umów o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a Klientem. Asistapp w żadnym wypadku nie jest stroną tych umów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników za należyte wykonanie umowy przez Klienta, jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za dokonanie płatności za usługę przez Użytkownika.

III Rejestracja

§11.

Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem www.bukka.pl lub adresem będącym jego kontynuacją lub następcą.

§12.

Wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, hasła oraz numeru telefonu za pomocą którego nastąpi weryfikacja Użytkownika. Dane należy wprowadzać w polach do tego przeznaczonych. W przypadku usunięcia tych danych Użytkownik traci możliwość korzystania z bukka.pl

§13.

Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania swoich danych w bukka.pl

§14.

Zrealizowanie procedury rejestracji w bukka.pl, możliwe jest wobec Użytkownika, który:

1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,

2) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§15.

Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego konta przez danego Użytkownika na bukka.pl.

§16.

Zabrania się udostępniania swojej nazwy Użytkownika lub hasła innym osobom i podmiotom.

§17.

Zabrania się korzystania z bukka.pl poprzez użycie nazwy Użytkownika i hasła innego Użytkownika.

IV Dane osobowe i polityka prywatności

§18.

Asistapp przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności

§19.

Polityka Ochrony Prywatności stanowi Załącznik do Regulaminu.

V Korzystanie z usług Asistapp świadczonych w ramach bukka.pl

§20.

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie bukka.pl. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§21.

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie bukka.pl oraz od korzystania z usług bukka.pl w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

2) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i Regulaminu.

§22.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe wiadomości od Asistapp, w tym w szczególności powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce bukka.pl, przerwach technicznych w działaniu bukka.pl, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach bukka.pl, komunikacji marketingowej Asistapp lub partnerów Asistapp.

VI Reklamacje

§23.

Zakłócenia w funkcjonowaniu bukka.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach bukka.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do pomocy Asistapp.

§24.

Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Asistapp w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§25.

Asistapp zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu usług świadczonych przez Asistapp lub serwisu bukka.pl.

VII Przepisy przejściowe i końcowe

§26.

Asistapp zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Asistapp powiadomi Użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adres elektroniczny podany przy rejestracji lub wyświetlając mu stosowny komunikat w trakcie procesu logowania do Asistapp.


Polityka Ochrony Prywatności

I. Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Asistapp Sp. z o.o. („Bukka”, „my”, „nam”), danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających strony internetowe BUKKA (dalej łącznie „Użytkownicy”, „Ty”, „Twój”, „Twoje”).

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, abyś Ty wiedział w jakim zakresie Twoje dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności znajdziesz również informację o tym, jakie przysługują Ci prawa.

Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy stron internetowych zarządzanych w imieniu BUKKA oraz klauzule informacje, które będziesz otrzymywać w momencie zbierania od Ciebie danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy kontaktowych, konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, itd. Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO.

Dane kontaktowe BUKKA:

Asistapp Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (kod pocztowy 35-001 Rzeszów) przy ul. Piłsudskiego 32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 535057, NIP 5170368227, o kapitale zakładowym w wysokości 192.200 PLN (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) (BUKKA)

Dane kontaktowe BUKKA:

E-mail: pomoc@bukka.pl
Adres: Asistapp Sp. z o.o. Rzeszów, 35-001, ul. Piłsudskiego 32

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności BUKKA odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym nas obdarzasz. W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Ciebie.

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

BUKKA realizuje Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Masz prawo do:

 • Wycofania dowolnej zgody udzielonej nam na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

 • Dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od BUKKA potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez BUKKA i w jaki sposób.

 • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.

 • Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych , chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych przez BUKKA („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od Nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych przez naszych klientów, czy przeniesieniu danych do innego systemu.

 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.

 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: pomoc@bukka.pl lub pisemnie na adres Asistapp Sp. z o.o. Rzeszów, 35-001, ul. Piłsudskiego 32. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody zobacz także punkt VII poniżej.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

BUKKA podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitorowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

a) poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
b) integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
c) dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taka osoba da gwarancje zaimplementowania właściwych technicznych i organizacyjnych środków zapewniających bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych.

VI. Jak przetwarzamy Twoje dane?

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

BUKKA przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, BUKKA każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, na piśmie etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Sposób zbierania danych

Twoje dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym na podstawie Twojej zgody, od Salonów z naszych stron internetowych w formie poprzez np. formularze kontaktowe, formularzy zapisów na wizyty, mediów społecznościowych, infolinii. Niezależnie, w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych BUKKA gromadzi także dane zawarte w logach systemowych (więcej w punkcie XII).

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować twoje dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, dane lokalizacyjne, dane dot. Twoich zamówień, zleceń, reklamacji. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych. W przypadku podawania przez Ciebie danych kontaktowych, wystarczy, że podasz nam tylko numer telefonu, adres email jest opcjonalny.

W ramach prowadzenia różnych serwisów internetowych BUKKA może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć Twoje zamówienie lub zapytanie.

VII. Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Tobą, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, możesz być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. BUKKA nie wymaga wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynikać z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny).

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie nam wiadomości e-mail pod adres pomoc@bukka.pl bądź poprzez bezpośredni kontakt z nami.

Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami czy problemami – natomiast wycofanie zgody pociąga za sobą zakończenie otrzymywania newslettera, otrzymywania przypomnień o zapisaniu się na usługę w Salonie oraz inne dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody. Wiedz, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje cofnięcie zgody zostanie rozpatrzone natychmiast. Po jego zrealizowaniu zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz, od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.


Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

VIII. Przechowywanie danych

BUKKA przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zawsze masz prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania Twoich danych osobowych.

IX. Udostępnianie danych innym podmiotom

Udostępniamy Twoje dane osobowe Salonom korzystającym z naszych Serwisów. Do udostępnienia danych osobowych dochodzi w przypadku skorzystania z funkcjonalności zapisów na wizytę w Salonie. Salony, którym udostępniamy Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.

Za Twoją zgodą w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.

Możemy udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center.

X. Cookies

W związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych BUKKA gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. BUKKA wykorzystuje je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją naszych serwerów. Ponadto BUKKA korzysta z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez BUKKA. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, w trakcie przeglądania serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej),

 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tzn.. analityki danych, w tym cookies: Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

Cookies „marketingowe”

My oraz nasi zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

Profilowanie

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników możemy dokonywać profilowania:

 1. opartego o zgodę Użytkownika - w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danego Użytkownika (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł ( w tym danych zebranych przez BUKKA lub innych stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi;

 2. bez zgody, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na stronach BUKKA oraz na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach do Twoich preferencji i zainteresowań, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron www BUKKA, daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na stronach www BUKKA.

Reklama banerowa

Dane zebrane podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych wykorzystujemy po to, aby wyświetlać Ci tzw. reklamę banerową (ogłoszenia reklamowe). Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i korzystna dla Ciebie, dlatego w ramach reklamy banerowej możesz zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądałeś już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez Ciebie wcześniej na innych stronach (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej nie wykorzystujemy danych osobowych, które wskazywałyby bezpośrednio na konkretnego Użytkownika.

XI. Zmiany w Polityce

Bukka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Bukka będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.